czwartek, 5 sierpnia 2021 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.59

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

WSKM

Omnis - wybierz opcję

Zasady rekrutacji

I. Studia pierwszego stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. zarejestrowanie on-line
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 3. zgłoszenie w ramach limitu miejsc
 4. dostarczenie w określonym terminie niezbędnych dokumentów:

ADMINISTRACJA / EKONOMIA / PEDAGOGIKA - studia pierwszego stopnia (licencjat)

 1. podanie z ankietą osobową
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 3. świadectwo dojrzałości - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 4. dowód osobisty - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 5. 3 jednakowe fotografie "legitymacyjne" 3,5cm x 4,5cm - bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 6. system plagiatowy / kontrola prac dyplomowych - Oświadczenie A1
 7. w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)

Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

ENERGETYKA - studia pierwszego stopnia (inżynier)

 1. podanie z ankietą osobową
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 3. świadectwo dojrzałości - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 4. dowód osobisty - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 5. 3 jednakowe fotografie "legitymacyjne" 3,5cm x 4,5cm - bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 6. system plagiatowy / kontrola prac dyplomowych - Oświadczenie A1
 7. w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wydziale energetyki wydane przed odpowiedni organ, na podstawie skierowania

Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

II. Studia drugiego stopnia – kierunek ekonomia (magister)

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. zarejestrowanie on-line
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 3. dostarczenie w określonym terminie niezbędnych dokumentów
 4. weryfikację (sprawdzenie lub uznania) uprzednio zrealizowanych (uzyskanych) przez kandydatów na studia efektów kształcenia – „postępowanie kwalifikacyjne”

1. Wymagane Dokumenty

 1. podanie z ankietą osobową
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 3. świadectwo dojrzałości - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 4. dyplom ukończenia studiów (wraz z suplementem – jeśli dotyczy) - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 5. dowód osobisty - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 6. 3 jednakowe fotografie "legitymacyjne" 3,5cm x 4,5cm - bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 7. w przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie - kserokopia poświadczona przez WSKM (oryginał do wglądu)
 8. system plagiatowy / kontrola prac dyplomowych - oświadczenie A1

Poświadczona przez WSKM kopia – kandydat składa kserokopię dokumentu, którą pracownik dziekanatu poświadcza na podstawie oryginału dostarczonego do wglądu.

2. Postępowanie kwalifikacyjne

2.1 Dla "ekonomistów"

Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunkach w zakresie nauk ekonomicznych, którzy uzyskali dyplom (kwalifikacje) po 30 września 2005 roku, odbywa się na podstawie uznania kwalifikacji (dyplomów) co najmniej pierwszego stopnia, przy czym na użytek warunków rekrutacyjnych za kierunki w zakresie nauk ekonomicznych przyjmuje się następujące:

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Towaroznawstwo
 • Gospodarka przestrzenna
 • Logistyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie
 • Polityka socjalna

2.1 Dla "nieekonomistów"

Przyjęcie pozostałych kandydatów odbywa się na podstawie wyniku „postępowania kwalifikacyjnego”:

 • wyników pisemnego testu kwalifikacyjnego, obejmującego ogólną wiedzę w dziedzinie nauk ekonomicznych i kierunkową (zawierającego elementy testu wiedzy, pytania problemowe oraz zadania), który zawiera łącznie ok. 60 pytań i zadań, weryfikujących (sprawdzających) uprzednie zrealizowanie (uzyskanie) przez kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku „ekonomia” efektów kształcenia (w szczególności w zakresie wiedzy i umiejętności), określonych przez Senat WSKM w Koninie dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „ekonomia” na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520), bądź
 • wyników rozmowy kwalifikacyjnej, służącej weryfikacji (sprawdzeniu) uprzednio zrealizowanych (uzyskanych) przez kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku „ekonomia” efektów kształcenia (w szczególności w zakresie postaw – kompetencji społecznych), określonych przez Senat WSKM w Koninie dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „ekonomia” na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2011 r. Nr 84, poz. 455), w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520)

Kandydaci przyjęci na studia w trybie rekrutacji jak w ust. 11 zobowiązani są do wyrównania różnic programowych z zakresu podstawowych przedmiotów kierunkowych, dla kierunku ekonomia. Przedmioty, o których mowa w ust. 12 wyznacza Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w drodze decyzji bądź zarządzenia.  

Przejdź do szczegółowych zasad rekrutacji w tym:

 • przykładów pytań i zadań weryfikujących efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności
 • przykładów pytań weryfikujących efekty kształcenia w zakresie postaw – kompetencji społecznych
 • zakresu zagadnień i wykazu literatury do testu kwalifikacyjnego- „postępowania kwalifikacyjnego”